Geert Lovink on Tue, 29 Sep 1998 12:27:45 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Jan met de korte achternaam en de rechten van de mensL T E R A T U U R W E D S T R I J D 

JAN MET DE KORTE ACHTERNAAM EN 
DE 'UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS'

LITERATUURWEDSTRIJD IN HET KADER VAN
VIJFTIGJARIG JUBILEUM

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) bestaat
binnenkort 50 jaar. Daarom organiseert Het 'Platform 50 jaar UVRM
Groningen' in samenwerking met Groninger cultuurmagazine 'Cultimo' een
literatuurwedstrijd met als bedoeling nu eens niet de wetenschappers en
politici aan het woord te laten over bovengenoemd document. Het onderwerp
van de wedstrijd is artikel 29 lid 1 van de UVRM "Een ieder heeft plichten
jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van
zijn persoonlijkheid niet mogelijk is."

Mensen mogen essays, verhalen, dagboekaantekeningen, brieven of
journalistieke artikelen insturen (max. 2000 woorden). Het gaat om
prozateksten, niet om po‚zie. Serieuze inzendingen die voor 20 oktober in
ons bezit zijn op onderstaand adres, worden voorgelegd aan een deskundige
jury, bestaande uit:

-Luuk Verpaalen: theaterbeest, toneelmedewerker Nieuwsblad van het
Noorden, caf« uitbater - Guillaume Pool: verhalenverteller, dichter -
Ferida Jawad: docente Arabische talen en moderne geschiedenis Midden
Oosten

De schrijver van het winnende werk wordt op 10 december beloond met een
prijs van 250 gulden plus een presentje en het verhaal wordt in de Cultimo
geplaatst (papier en digitaal). Daarnaast zal een selectie uit de
ingezonden werken geplaatst worden op de Cultimo website
(http://www.cultimo.nl)

Het onderwerp van de wedstrijd

Voor onze literatuurwedstrijd stellen we de volgende vragen: Wat heb jij
te schaften met een document van vijftig jaar oud? Ik bedoel: jij en ik -
mensen van vlees en bloed uit 1998 die waarschijnlijk nooit de kans
krijgen om een belangrijke rol te spelen in de wereldpolitiek. Volgens
artikel 29 heb je plichten jegens de gemeenschap. Hoe verhoudt zich dat
tot jouw rechten? Ben je het er mee eens dat je plichten hebt tegenover de
regering, tegenover de mensen met wie je samenleeft? Zo ja, hoe ga je
daarmee om? Zo nee, waarom niet? Ontplooiing van iemands persoonlijkheid?
Wat heb ik daar mee te maken? Wat heeft de regering daarmee te maken? Wat
heb ik met iemands anders ontplooiing te maken? Wat hebben anderen met mij
te maken? Hierbij geven we het volgende in overweging:

- De verklaring is 50 jaar geleden geschreven en zegt daardoor veel over
de tijd waarin het ontstaan is. Maar wie de verklaring leest kan niet aan
de indruk ontkomen dat hij veel invloed heeft gehad op de manier waarop
onze samenleving (juridisch) is georganiseerd.

- Onze huidige cultuur is een stuk individualistischer dan toen. Daar komt
nog bij dat we in een wereld leven die verandert dankzij de vooruitgang
van de techniek. Gevolg is dat mensen vereenzamen achter het toetsenbord:
patience is het meest gespeelde computerspel ter wereld

Een kort historisch overzicht

Een van de aanzetten tot het ontstaan van de verklaring was een speech van
een Amerikaanse president - Franklin D. Roosevelt. Hij hield op 26 januari
1941 een toespraak gericht tot het Amerikaanse congres en lanceerde daarin
het idee van de vier vrijheden: Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van
behoefte, vrijheid van levensovertuiging en vrijheid van angst. Later werd
daar een vijfde aan toegevoegd: recht op zelfbeschikking. Dit alles
speelde zich af tegen de achtergrond van Wereldoorlog II

Men zegt wel eens dat de gedachte achter het formuleren van deze vijf
vrijheden de gruwelen van het Nazi-regime waren. Maar pas na de oorlog
kwam aan het licht hoe erg het er werkelijk aan toe was gegaan. Het had
eerder een politiek doel: het Amerikaanse congres moest overgehaald worden
om Europa militair te steunen. Want dat zou heel wat geld gaan kosten.
Desalniettemin vormden deze vijf vrijheden een basis voor 'De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens'. En als we naar het ontstaan daar
van kijken, duikt opeens de naam van een grote vrouw op: Eleanor
Roosevelt. Zij was voorzitster van de commissie die de tekst opstelde.
Inmiddels waren de gruwelen van WO II alom bekend.

Op 10 december 1948 zag de definitieve tekst van 'De Universele Verklaring
voor de Rechten van de Mens' het licht. Hij is langs verscheidene
commissies gegaan waarin een heleboel vertegenwoordigers van een heleboel
landen zitting hadden en werd uiteindelijk goedgekeurd tijdens een
vergadering van de Verenigde Naties. Achtenveertig stemmen voor tegen acht
onthoudingen. In vervolg op de verklaring zijn twee internationale
verdragen opgesteld die de mensenrechten juridisch bindend vastleggen.
Meer dan tweederde van de landen op deze wereld hebben die verdragen
ondertekend.

In de tussentijd hebben heel wat dames en heren zich in zeer geleerde
bewoordingen over de verklaring uitgelaten. ' Kunnen mensen die deze
regels overtreden bestraft worden?' 'Hoe zien de politici van niet-
westerse landen deze verklaring?' 'Welke rol speelde de Koude Oorlog bij
het ontstaan?' En dat zijn nog maar een paar van de meest simpele vragen.
Tijdens deze literatuurwedstrijd gaat het om iets heel anders. Het gaat
over mensen van vlees en bloed. Over jou, over mij. En de mensen met wie
je omgaat, de instanties waar je mee te maken hebt.

Adres voor inzendingen en meer informatie Cultimo, Nieuwe Boteringestraat
24, 9712 PL te Groningen of een mailtje naar 'info@cultimo.nl'. Deelnemers
kunnen duidelijk geprinte of digitale teksten opsturen naar hetzelfde
adres (ook per mail, maar dan liefst text-only of als HTML). Over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Meer info via het internet:

http://www.cultimo.nl/
http://www.cultimo.nl/biblioxx/77_244f.htm

Of middels een mailtje naar 

mailto:info@cultimo.nl

Jeroen Goulooze en Tjerk Poppinga

Platform '50 jaar Universele Verklaring Rechten van de Mens,
Groningen' bestaat uit de volgende organisaties: Amnesty International
Groningen - Noord Drenthe, COS Groningen, Humanitas afdeling
Groningen, Stichting Kleurrijk Groningen, Stichting Vluchtelingen Werk
Groningen, Studium Generale Groningen, Stichting Stedeband
Groningen - San Carlos.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.