R.Blaakman on Tue, 20 Jun 2000 11:23:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] mexxo-project


Web.art
 
In het kader van mijn eindstudie (L.O. beeldende vakken) heb ik mij het afgelopen jaar gericht op het onderzoeken en maken van web-art.
Hier zijn 2 web sites uit voortgekomen.
 
De Mexxo-project site en de Web.Art site.
 
Mexxo-project is een Web.Art werk waarin ik in verschillende lagen het internet, en dan met name de communicatie op het internet, zichtbaar wil maken. (verdere uitleg onderaan dit bericht)
 
De Web.Art site heb ik gemaakt met als doel; mensen die enige affiniteit met kunst en internet hebben kennis te laten maken met internetkunst.
 
Aan beide sites ben ik blanco begonnen, ik wist weinig van Web.Art. Gaande weg heb ik mijn eigen beeld gevormd en dit als uitgangspunt genomen voor beide projecten. Nu de beide sites in een stadium zijn waarin ik ze 'toonbaar' vind voor een wat groter publiek wil ik graag wat reacties krijgen van mensen die zich thuis voelen in deze materie.
 
 
Groet,
Rudy Blaakman
Rotterdam
 
r.blaakman@quicknet.nl
 
 
De URL's van de pagina's:
http://webartsite.cjb.net
http://mexxo.cjb.net
 
 
 
 
 
 
Hieronder volgt een 'uitleg' van mexxo-project. Deze uitleg heb ik gebruikt om mijn docenten, die weinig ervaring hebben met het net, duidelijk te maken waar mexxo-project voor staat.
 
 

Mexxo-project

Mexxo-project is een Web.Art werk dat is ontstaan in de periode waarin het internet een enorme groei doormaakt. Na een periode waarin een kleine groep, voornamelijk goed geschoolde, mensen het internet bevolkte, is nu de tijd aangebroken waarin de gemiddelde burger uit de meeste industrielanden toegang heeft tot het internet.

De groei van het internet is dan ook enorm te noemen.

Kunstenaars en Hackers gebruiken het internet, dat geen eigenaar of regels kent, als vrijplaats voor hun experimenten. Iedereen die een werk maakt, via of op het internet heeft de mogelijkheid de wereld deelgenoot te laten zijn van dit werk. Dit schept een unieke situatie in de (kunst-)geschiedenis.

De kunstenaar kan zijn werk tonen aan een enorm groot publiek. Tevens kan hij communiceren met dit publiek door gebruik te maken van hetzelfde medium. Deze interactie mogelijkheid is ook vaak het uitgangspunt van web.art werken. We spreken van web.art als het werk gebruik maakt van het internet op een manier die specifiek is voor het internet.

Wanneer een conventioneel kunstenaar een beeld maakt, dit als digitale afbeelding vast legt, en vervolgens op het internet plaatst met dezelfde bedoeling die hij zou hebben wanneer hij de afbeelding in een catalogus zou plaatsen, kunnen we niet spreken over web.art.

Voor mij is  het interactieve aspect en dan voornamelijk de communicatie die plaatsvindt op het net het belangrijkste en sterkste punt van het internet. In real-time kunnen er berichten over het net verstuurd en gelezen worden. Door middel van het World Wide Web is het ook mogelijk foto's, geluid en bewegende beelden te versturen. Hierdoor ontstaat Cyberspace; een  virtuele ruimte waarin afstand geen rol speelt.

Mexxo-project  is een werk dat verschillende aspecten van de cultuur die rond en op internet is ontstaan belicht.

Het belangrijkste uitgangspunt van het project is de communicatie.

Mexxo-project OPDRACHT

Mexxo-project gaat over communicatie. Mijn doel was een werk te maken waarin de communicatie die alleen via het internet plaatsvindt zichtbaar wordt. Hiertoe heb ik op het WWW een site gemaakt. Op deze site is een afbeelding geplaatst. Deze afbeelding heb ik het 'Origineel' genoemd. Vervolgens ben ik het internet gaan surfen op zoek naar sites van mensen die zich op één of andere manier met vormgeving bezig houden of zichzelf kunstenaar noemen. Deze personen heb ik e-mails gestuurd met uitnodigingen om een reactie te geven op het 'Origineel'. Deze reactie moet een afbeelding, geluid of film zijn..De reactie op het "Origineel" moet op een door mij vormgegeven pagina geplaatst worden. De pagina's die op deze manier ontstaan worden heb ik de naam [PARA-SITES] gegeven. De maker van een [PARA-SITE] moet deze pagina opslaan op een server die hij of zij uit kiest. Vervolgens moet de deelnemer aan het project andere mensen uitnodigen op een zelfde manier een reactie te geven op hun werk. Naast het origineel is er op de site een uitgebreide beschrijving gegeven in twee talen hoe dit technisch aangepakt moet worden. 

Mexxo-Project SITE

Het project manifesteert zich op het internet als een website met hieraan gekoppeld de [PARA-SITES].

De website van Mexxo-project is niet het werk op zich; het is een onderdeel van het project.

De website heeft als doel de bezoekers en medewerkers van het werk te informeren. De site bestaat evenals het project zelf uit meerdere lagen. Zodra men de site binnenkomt moet er al een keuze gemaakt worden of men de Engelse of  de Nederlandse versie wil bekijken. Het verschil tussen de twee talen wordt nog eens extra benadrukt door  de kleur die de achtergrond van de pagina heeft. De Engelstalige pagina's hebben een blauwe achtergrond en de Nederlandstalige een groene achtergrond. Aangezien het grootste gedeelte van de internetbevolking communiceert in het engels zijn er een aantal pagina's op de site alleen in het engels op te vragen. Deze pagina's hebben ook weer een eigen achtergrond kleur. De rest van de site is vrij eenvoudig van vormgeving. Ook dit is bewust gedaan. Men moet niet het idee krijgen dat de site het geen is waar het om gaat in dit werk.

Zodra men een taal heeft aangeklikt komt men in het hoofdmenu van de site. Dit hoofdmenu biedt toegang tot submenu's:

Introductie / Introduction

Hier wordt er beschreven wat het doel is van de site, hoe men deel kan nemen aan het project en wat men precies moet doen om een [PARA-SITE] te maken. Dit gedeelte van de site is puur informatief  voor de bezoeker van de site. Tijdens de uitleg wordt de nadruk gelegd op het muteren van de originele afbeelding. De 'filosofische' achtergronden van het project worden buiten beschouwing gelaten. Hiervoor heb ik gekozen om het project toegankelijk te houden voor de mensen die deel willen nemen aan het project.

Origineel / Original

Op deze pagina is de afbeelding te zien die ik het 'Origineel' heb genoemd. Deze afbeelding dient als uitgangspunt voor alle eerste generatie werken. De afbeelding is een foto van een assemblage die ik op het strand heb gemaakt. De afbeelding die vrij neutraal is,  is vrij willekeurig gekozen. Het gaat in principe niet om de afbeelding maar om het proces dat zich voltrekt. Omdat er toch een keuze gemaakt moest worden voor het 'Origineel' heb ik er voor gekozen een beeld te gebruiken dat niet beladen is met symboliek of verwijzingen en daardoor heel neutraal en open blijft. De assemblage op het strand was één van de laatste werken die ik maakte voordat ik besloot 'digitaal' te gaan werken.

[PARA-SITES] / [PARA-SITES]

 Op deze pagina bevinden zich in een schematisch overzicht de linken naar de verschillende [PARA-SITES]. Het schema laat de verschillende levenslijnen zien met de generaties die hieruit ontstaan. Van iedere [PARA-SITE] wordt de naam van de maker genoemd en de datum waarop de link naar de pagina is gemaakt. Aangezien mexxo-project  'eeuwig' door kan gaan is de lay-out van deze pagina onderhevig aan de groei van het organisme.

Verloop van het project / Mexxo update

In dit gedeelte van de site wordt de bezoeker op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Dit gebeurt in de vorm van een logboek. Zodra er ontwikkelingen zijn op de site of andere voorvallen die te maken hebben met het project worden deze hier vermeld. Dit zorgt er tevens voor dat er terug kan worden gekeken. Op het internet telt vooral het NU. Zodra een site verandert zien we de oude site niet meer terug. Dit geldt ook voor de site van Mexxo-project. Door het logboek kan er on-line kennis worden genomen van de ontwikkelingen die zich afhebben gespeeld op en rond de site.

Communicatie / Communication

Zoals al meerdere malen is beschreven is communicatie de levensbron van het project. In dit gedeelte van de site wordt de mogelijkheid geboden aan de bezoeker van de site om te communiceren met mij, met andere bezoekers van de site of met de makers van de [PARA-SITES].

De communicatie kan plaats vinden via een messageboard, chatroom, e-mail, guestbook en ICQ.

Meewerken / Build you  [PARA-SITE]

Hier wordt nog eens verwezen naar de uitleg over hoe men een [PARA-SITE] moet maken. Verder is hier de lege [PARA-SITE] pagina te vinden die men moet gebruiken als basis voor een nieuw te maken [PARA-SITE].

Aanverwante websites / Links

Deze ruimte werd tot enkele weken geleden ingenomen door linken naar mijn homepage, de HR&O  etc. Bij nader inzien vond ik de linken weinig tot niets bijdragen aan het project, daarom heb ik ze verwijderd. Tot het moment dat ik vind dat het project ruimte bied voor linken naar derden blijft de ruimte leeg. Wel is er een mededeling te lezen betreffende deze zaken en een uitnodiging om commentaar te plaatsen op het messageboard.

Mexxo-project  [PARA-SITES]

Iedere deelnemer maakt dus een zogenaamde [PARA-SITE] en vraagt vervolgens anderen hetzelfde te doen maar dan met de door hun gemaakte afbeelding als uitgangspunt. Hierdoor ontstaan er verschillende levenslijnen, de 'LIFES'. De verschillende levenslijnen brengen vervolgens weer generaties voort.

Deze kettingreactie kan een netwerk van pagina's voortbrengen. Ik vergelijk dit netwerk met een levend organisme dat kan groeien zodra er communicatie plaatsvindt.

Zoals gezegd  bevinden de [PARA-SITES]  zich op verschillende servers over heel de wereld. Hierdoor is de fysieke plaats van iedere [PARA-SITE] verschillend. Hiervoor heb ik gekozen omdat het op deze manier mogelijk is om het mexxo-project te laten groeien. Theoretisch gezien kan het project zich oneindig uitbreiden. Het zou onmogelijk zijn om alle pagina's in eigen beheer te verwerken en op te slaan.  Daarnaast benadrukt het dat er in Cyberspace geen sprake is van afstand. De [PARA-SITES] zijn onderling gekoppeld. Met één muisklik zit ik van een [PARA-SITE] die zich bevindt in Australië, op een pagina die op een server staat in IJsland. De naam [PARA-SITE] (parasiet) is gekozen omdat de pagina een onderdeel van Mexxo-Project is maar zich wel op een eigen locatie bevindt. Om dit nog eens te benadrukken wordt de naam tussen haakjes geschreven. Dit isoleert het woord visueel van de rest van de tekst wanneer het geschreven wordt, terwijl het er wel deel van uit maakt.

De afbeeldingen die het project produceert zijn het visuele resultaat van de communicatie tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en mij. De afbeelding is dus in eerst instantie een symbool voor de communicatie die goed is verlopen. Het maken van een [PARA-SITE] is niet moeilijk, toch moet er iemand overtuigd worden om mee te werken aan het project. Hier moet voornamelijk tijd voor opgeofferd worden. Als men meer tijd investeert in het communiceren komt er meer resultaat. Het verloop laat dus ook zien hoeveel tijd de makers van een [PARA-SITE] kunnen investeren in een project waar zij wel deel van uitmaken maar verder geen winst op kunnen maken. Tijd en winst zijn  twee elementen van de hedendaagse cultuur die een duidelijke invloed hebben op het verloop van het project.

Daarnaast zijn de afbeeldingen die gemaakt worden een afspiegeling van hoe willekeurige personen omgaan met digitale beelden. Ook dit is interessant om te zien. Tenslotte is het verloop van generatie in generatie ook een boeiend aspect van het werk. Hoe evalueert een afbeelding zich?. Dit laatste punt is ook interessant als we kijken naar één van de discussiepunten die we vaak zien bij werk op het internet: eigendomsrecht. Van wie is de afbeelding eigenlijk? Ik ben degene die het eerste beeld materiaal heb aangeleverd. Is het werk nog steeds van mij als iemand het heeft bewerkt? Of is de nieuwe afbeelding die is ontstaan nu van de bewerker van het 'Origineel'. De makers van de [PARA-SITES] kunnen zich deze vragen gaan stellen. Door middel van communicatie zullen zij uitmaken hoe hun afbeeldingen in volgende generaties gebruikt kunnen worden.

Mexxo-Project E-MAIL

De communicatie tussen mij en de (toekomstige) makers van de [PARA-SITES] vindt voor het grootste gedeelte plaats via e-mail. De prints die van de e-mails zijn gemaakt vormen een document waarin het verloop van het project is terug te vinden. Zonder de e-mails zou het onmogelijk zijn geweest het project op te starten en te onderhouden. Evenals de afbeeldingen die ontstaan door het project zie ik ook de e-mails als een 'product' dat laat zien hoe er op dit moment gecommuniceerd wordt.  Uiteraard is dit geen volledig beeld. De e-mails behandelen vaak alleen de kern van het onderwerp en bevatten vaak veel type- en spellingsfouten. Dit heeft weer te maken met het gebrek aan tijd dat veel mensen op dit moment ervaren door de steeds sneller draaiende economie. Omdat het project niet zou kunnen bestaan zonder e-mail heeft dit voor mij even veel waarde als de site op zich.

Overview Mexxo-project

Zoals in het begin van deze tekst al is beschreven, kan een werk pas Web.Art worden genoemd als het voldoet aan de eis dat er gebruik wordt gemaakt van de specifieke kenmerken van het internet. Ter verduidelijking volgt hier nog een bespreking van de manier waarop dit in het Mexxo-project is gebeurd:

Het werk maakt voor communicatie gebruik van de middelen die internet aanbiedt: e-mail, chat, messageboard, ICQ, etc… Er ontstaat een netwerk van kunstenaars in het grote netwerk dat internet heet. Dit netwerk zien we vooral terug als we kijken naar de manier waarop de [PARA-SITES] met elkaar verbonden zijn, Dit gebeurt door middel van links. De naam World Wide Web geeft al aan dat het netwerk de hele wereld omvat. Dit wordt in het werk benadrukt doordat de [PARA-SITES] zich fysiek op verschillende servers overal ter wereld bevinden. Mede door het internet is er een 24 uurs economie ontstaan. Op het net wordt het geen dag of nacht het gaat altijd door. Dit beïnvloedt de manier waarop wij leven. Alles gaat door en we komen tijd te kort. Dit zien we onder meer terug in de manier waarop we op het net met elkaar communiceren. Ook dit wil ik belichten met de e-mails die bewaard worden en getoond tijdens exposities van het werk.