Afdeling Voorlichting Ministerie van Communicatie on Thu, 17 Sep 1998 11:34:37 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Ministerie van Communicatie Online


Geachte Nettime-NL lezers,

Op 15 september jongstleden is in betrekkelijke stilte het Ministerie van
Communicatie operationeel geworden. Het ministerie is een flexibel virtueel
publiek-privaat samenwerkingsverband dat tot taak heeft om de
hoofdarbeiders in het overheids- en politieke domein om te vormen tot
datadandy's en daarmee aan te zetten tot reflectie op de gewenste rol van
Informatie- en Communicatie technologie binnen de taken en doelstellingen
van het overheidsapparaat.
Een projectgroep heeft hiertoe enkele radicale uitgangspunten geformuleerd
en neergelegd in een Memorie van Toelichting en een Begroting. Beide
stukken zijn op Prinsjesdag aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.

Aangezien het ministerie van mening is dat betrokkenheid van alle burgers
bij elk ontwerpproces van beleid en uitvoeringstrajecten wenselijk en
noodzakelijk is, nodigt het u uit om te reageren om de beleidsvoornemens.
Zulks kan on-site op http://www.waag.org,. We zien uw reaktie met
belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
De Afdeling Communicatie Het Ministerie van Communicatie


Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Communicatie
*********************************************************
http://www.mincom.nu


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.