Geert Lovink on Tue, 30 Mar 1999 16:11:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Verklaring tegen NAVO-bombardementen en aankondiging demonstratie


from: konfrontatie@xs4all.nl

Verklaring tegen NAVO-bombardementen en aankondiging demonstratie

Verklaring inzake NAVO-acties Servie/Kosov@ 

Wij veroordelen de NAVO-bombardementen in Kosov@ en Servie en de
Nederlandse medewerking daaraan.

1. Deze acties zullen met zekerheid grote aantallen slachtoffers ten
gevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in
Kosovo, maar ook in andere gebieden. Zo leiden deze acties tot het
tegendeel van het gestelde doel: de bevolking van Kosov@ te beschermen.
Paramilitaire troepen voeren represaille- campagnes uit op onschuldige
burgers.

2. De NAVO-strafexpeditie is niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties gesanctioneerd en is in strijd met het VN-handvest.

3. Dit militaire ingrijpen verstoort de ontspanning in Europa en heeft de
kans op nieuwe confrontaties tussen Oost en West verhoogd. Een nieuwe
wapenwedloop kan het gevolg zijn.

4. Het absoluut vasthouden aan de stationering van NAVO-troepen in Kosov@
heeft de vredesonderhandelingen in Rambouillet geblokkeerd. Een voldoende
aantal civiele waarnemers zou een vreedzaam alternatief zijn geweest en
was wellicht aanvaardbaar voor alle partijen.

5. Het akkoord van Rambouillet is slechts op hoofdlijnen bekend. Het
openbaar maken van deze stukken is voor een democratisch
besluitvormingsproces in Nederland onontbeerlijk.

6. Wij veroordelen deze NAVO-actie als een afschuwelijk voorbeeld van
zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen zinloos geweld wordt absurd en
ongeloofwaardig wanneer door de Nederlandse regering in de internationale
verhoudingen wordt gegrepen naar massaal zinloos, onrechtmatig en
ondoelmatig geweld.

Ondertekend door:

AMOK Campagne tegen Wapenhandel Anti-Interventie Komitee Burgervredesteams
Nederland Dwars Twente Enschede voor Vrede Franciscaanse Vredeswacht
GroenLinks afdeling Enschede Haags Vredesplatform Humanistisch
Vredesberaad Kerk & Vrede NCPN Omslag - Werkplaats voor Duurzame
Ontwikkeling Pais Socialistiese ArbeidersPartij VD-AMOK Vrouwen voor Vrede
Vredesinformatiecentrum Groningen Werkgroep Paasmars Women's International
League for Peace and Freedom

------------------- 
Noten voor de pers: 

* Nadere informatie bij:  Jan Schaake: 072-5123014 
             Han Deggeller: 070-3974682 
            Margreet Aalbers: 053-4318948 

* Raadpleeg de website: http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999 

PS: Een landelijke demonstratie tegen de bombardementen in Joegoslavie is
in voorbereiding! Geplande datum: 2e paasdag, 5 april, rond 19:15 uur in
Den Haag Nadere info over de demonstratie: Adrienne van Melle: 020-6172800
U ontvangt hierover nog een apart persbericht.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.