ArchiNed office on Tue, 8 Jun 1999 15:47:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: DataWolk Hoeksche Waard


Zondag 6 juni j.l. is in BABY de DataWolk Hoeksche Waard (DWHW) gepresenteerd. Voor wie er niet bij was volgt woensdag a.s. een korte herkansing in de Balie in het kader van Digitaal Depot #3 Slimme zoekers
Woensdag 9 juni, 20.30, Grote Zaal De balie

DWHW, http://www.dwhw.nl

De datawolk is een internetomgeving waarin de karakteristieken van een knowledgemap, een fuzzy zoekmachine en een platform voor dialoog zijn gecombineerd. De basis van de datawolk wordt gevormd door afzonderlijke mediaobjecten rond een specifiek thema, die door de gebruikers zelf zijn geplaatst of bewerkt. De datawolk biedt de gebruikers een instrument om inzicht te krijgen in een complexe en in veel opzichten ongrijpbare structuur van gegevens en hun onderlinge verbanden.

De mediaobjecten kunnen tekst-, beeld-, geluid- of andere bestanden zijn, de mogelijkheid om de ze te openen in een internet browser geldt als criterium voor de bestandsformaten. 
Aan elk object worden specifieke kenmerken toegevoegd (titel, trefwoorden, datum, naam plaatser etc). Op basis van deze kenmerken kunnen de afzonderlijke mediaobjecten intuotief worden geordend en toegankelijk gemaakt. De gebruiker kan op elk object afzonderlijk reageren door (sommige) karakteristieken uit te breiden, door tekstreacties op het afzonderlijke object toe te voegen of relaties aan te brengen tussen specifieke objecten en deze set apart op te slaan.

datawolk versie 1.0: DWHW

De eerste versie van de datawolk 
-www.dwhw.nl-  is gemaakt rond een specifiek thema: de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het eiland de Hoeksche Waard. DWHW is daarbij ingezet als begeleiding van AIR-Zuidwaarts/ Southbound; een manifestatie die met inbreng van beeldend kunstenaars en ruimtelijk ontwerpers nieuwe concepten voor de verstedelijking van de zuidelijke Randstad onderzoekt.

DWHW is een groeiende verzameling kennis en interpretaties van de aard, de kwaliteit en de betekenis van de streek en verbindt deze met persoonlijke ervaringen en historische gebeurtenissen. De gebruikers - ontwerpers, overheden en bewoners - kunnen zich daarmee een eigen beeld vormen van de identiteit van het eiland en onderling een dialoog aangaan. 
DWHW verbindt de fysieke context (locatie, landschap, bebouwing, architectuur, bodemgesteldheid en waterstaatsgegevens) met de niet-fysieke context (de plaatselijke sociale, culturele en politieke verhoudingen, lokale geschiedenissen en tradities, persoonlijke herinneringen, toekomstige plannen en ambities). De input loopt uiteen van plannen van ontwerpers, kaarten en grafieken, foto's en animaties, interpretaties van beeldend kunstenaars, beleidsvoornemens van overheden tot verhalen sagen en herinneringen van bewoners.

DWHW, gedrag en interface

DWHW is ontworpen voor een zeer uiteenlopende doelgroep van ontwerpers, kunstenaars, bewoners en bestuurders. Omdat er binnen deze doelgroep sprake is van zeer uiteenlopende ervaring op het gebied van internet is er gekozen om een eigen 'browser' te ontwikkelen. De standaard browser knoppen en navigatie tools zijn achterwege gelaten. In de datawolk browser heeft de gebruiker al snel het idee niet meer op het internet te zijn. Een nieuwe set met knoppen en tools is speciaal ontwikkeld voor de verschillende acties die de gebruiker binnen de datawolk kan ondernemen.
De interface geeft toegang tot de in de DataWolk opgenomen informatie via een 'knowledge map' van informatieobjecten. Een conceptueel interessant aspect is de constellatie van de wolk. Deze kan worden veranderd aan de hand van een bepaalde zoekterm (trefwoord, titel, naam van de plaatser) aan de hand van de ingevoerde gegevens wordt de wolk gereorganiseerd. De objecten die het meest met de zoekterm te maken hebben komen daarbij centraal in beeld te staan. Naarmate er minder overeenkomst is met de zoekterm wordt een object verder naar buiten geplaatst. In de eerste laag zijn de algemene karakteristieken van de objecten op te vragen, maar hun werkelijke inhoud is hier niet te zien.
Objecten kunnen worden bekeken en bewerkt en nieuwe kunnen worden toegevoegd in een tweede laag.

opdracht: Architecture International Rotterdam (AIR), Provincie Zuid-Holland
concept: Piet Vollaard, ArchiNed 
interactieontwerp: Fred Inklaar, Jan-Wijbrand Kolman, Anne Nigten (V2_Lab)
vormgeving: Fred Inklaar
technische realisatie: Rob Bank, Remko van Dokkum, Jan-Wijbrand Kolman,
Frank Peels (V2_Lab)
inhoudelijke realisatie: Marc Neelen, Piet Vollaard (ArchiNed), AIR i.s.m. G+T, Provincie Zuid-Holland
projectco÷rdinatie Anne Nigten (V2_lab), Piet Vollaard (ArchiNed)

http://www.dwhw.nl

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.